En human flyktingpolitik

Miljöpartiets kongress har varit och de båda motionerna blev bifallna med vissa justeringar som är införda i att-satserna nedan. Nu upp till bevis var partiet gör för att ändra på politiken!

Motion om en human flyktingpolitik

Den 24/11 2015 enades Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen om en extremt restriktiv migrationspolitik. Överenskommelsen går emot Miljöpartiets principer om värnande av mänskliga rättigheter och det humanitära arbetet att hjälpa människor på flykt och skapa en globalt hållbar utveckling. Detta faktum har också våra språkrör varit öppna med. Den huvudsakliga motiveringen till beslutet har varit att vi måste ta ansvar för regeringsmakten. Men förslagens konsekvenser är allvarliga för den praktiska tillämpningen av asylrätten.

Det är inte grön politik att kräva ID-kontroller för båt-, buss- och tågtransporter som i praktiken betyder att alla som saknar pass förvägras möjlighet att söka asyl i Sverige. Det handlade 2015 om 81% av asylsökande som saknade pass (Tidningen Syre, 7/1). Lagrådets kritik har varit hård, man lyfte den extremt korta remisstiden, att hela lagförslaget tagits fram i all hast och avvisar resonemanget att det krisartade läget skulle vara tillfälligt. Trots att Lagrådet avvisat hela förslaget gick regeringen vidare med merparten av förslaget förutom planen att kunna stänga vägförbindelser. Polisen har även deklarerat att taxichaufförer kan åtalas för flyktingsmuggling om de kör flyktingar utan ID in i Sverige (TT, 7/1).

Den internationella aspekten är viktig: i och med avtalet mellan EU och Turkiet 29/11 förlitar sig vi oss nu indirekt på ett land som kritiserats för stora brister i flyktingmottagandet av Amnesty och Human Rights Watch. Forskaren i flyktingrätt Matthew Scott kritiserar förslaget om ID-kontroller som något som kan strida mot Génèvekonventionen (SR Studio Ett, 30/11). Om Sverige avvisar flyktingar utan ID-handlingar har vi skyldighet att försäkra oss om att andra länder inte inför kontroller så att de avvisas till länder där de kan drabbas av förföljelse. Tyvärr verkar just detta bli konsekvensen av avtalet med Turkiet. En kedjeeffekt inom EU är också i full gång, alla våra nordiska grannländer har nu infört ID-kontroller.

Filosofen Hannah Arendt menade att mänskliga rättigheter är som mest hotade när man är enbart människa, till exempel utan identitetshandlingar: “It seems that a man who is nothing but a man has lost the very qualities which make it possible for other people to treat him as a fellow-man.” Arendt lyfter fram hur mänskliga rättigheter blir tomma ord om de inte skyddas i praktiken av en stat. Därför är det falskt att hävda att ID-kontroller på främmande mark inte inskränker asylrätten. Grips du av turkisk polis vid Egeiska havets strand innan du kommer på en båt eller stoppas i en gränskontroll i den Europeiska Unionen har du ingen asylrätt i Sverige. Ingen politisk retorik kan ändra detta faktum.

En rad åtgärder försämrar också för barn och familjer. Tillfälliga uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer ökar otryggheten kring framtiden, ett hinder för en framgångsrik integration. Medicinska åldersbedömningar har dömts ut som otillförlitliga av bland annat Svenska Läkaresällskapet (25/11). Inskränkt anhöriginvandring och ökade krav på försörjning skapar ökat psykiskt lidande och otrygghet. Vi är också oroade över att man här ser ut att följa en nyliberal tanke att personer som får arbete får mer rättigheter. Redan idag finns en ökande illegal handel med arbetstillstånd som Migrationsverket har svårt att kontrollera (SVT, 12/8). Utsattheten kommer att stärkas ytterligare med de nya reglerna.

Regeringens förslag har mött allvarlig kritik av Amnesty International (Aftonbladet, 2/12). De lyfter bland annat fram att tillfälliga uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer strider mot Barnkonventionens princip att barnets bästa alltid ska beaktas, att det kommer att öka det psykiska lidandet när man separeras från familjemedlemmar och att inskränkningar i anhöriginvandringen är diskriminerande mot HBTQ-personer. Förslagen mötte också skarp kritik inom psykologkåren där över 1100 psykologer skrev under en namninsamling: “Detta är politiska beslut som kommer att öka behovet för psykiatrisk behandling och psykosocialt stöd bland asylsökande barn och ungdomar. Det kommer också att bidra till en allmän ökning av den psykiska ohälsan bland asylsökande familjer” (SvD, 27/11).

Migrationsöverenskommelsen står i konflikt med den gröna ideologin och våra principer om solidaritet med utsatta människor lokalt och globalt. Sedan partiets grundande har vi varit ett idéparti som satt agendan i bland annat miljö- och energipolitiken, i migrationspolitiken och i synen på globaliseringens baksidor. I regeringsställning krävs givetvis kompromisser. Men ett politiskt parti behöver ett förtroende och en konsekvent politik för att vara igenkännligt. Vi är oroliga att det förtroende vi vann i frågan om vapenavtalet med Saudiarabien våren 2015 har förlorats och att vi inte längre ses som ett idéparti att lita på.

Vi måste omförhandla överenskommelsen med utgångspunkt från Miljöpartiets grundvärderingar. Det är upp till Socialdemokraterna att förhålla sig till Miljöpartiets förslag i det läget. Vi ser det som partistyrelsens uppgift att se till att vi återigen står för en human migrationspolitik. Miljöpartiet bär de gröna idéerna i svensk politik och det är ett stort ansvar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi följande:

att    partistyrelsen verkar för att identitetskontroller på båt-, tåg- och busstrafik på främmande mark inte ska förekomma,

att    partistyrelsen verkar för att ensamkommande barn och barnfamiljer ska erbjudas permanenta uppehållstillstånd,

att    partistyrelsen verkar för att regler för anhöriginvandring återställs till de regler som gällde före överenskommelsen 23/10 2015,

att    partistyrelsen verkar för att ofrivilliga medicinska åldersbedömningar inte ska förekomma,

att partistyrelsen verkar för att bevisbördan vid åldersbedömning flyttas från den asylsökande till migrationsverket, samt

att partistyrelsen verkar för att även fortsatt skall enbart frivilliga medicinska åldersbedömningar genomföras och att dessa enbart får utföras av medicinsk personal.

Joakim Löf, MP Stockholm,
Alrik Altvall, MP Nacka,
Sandra Ivanovic, MP Stockholm,
Åsa Eriksson, MP Bollnäs,
Lovisa Johansson, MP Gävle,
Maini Sorri Hongslo, MP Uppsala,
Terence Hongslo, MP Uppsala,
Ylva Linnea Wahlström, MP Stockholm,
Joann Ling, MP Söderhamn,
Jan Segerstedt, MP Orsa,
Marja Sandin-Wester, MP Stockholm,
Åsa Öckerman, MP Stockholm.

 

Motion om ett effektivare flyktingmottagande

Hand i hand med en human flyktingpolitik går en ökad kapacitet och ett effektivare flyktingmottagande. Vi delar analysen av ett antal ledande partimedlemmar att en avgörande del i att förändra migrationsöverenskommelsen är att bygga upp mottagandekapaciteten (SvD, 7/12). Läget i flyktingmottagandet är i många svenska kommuner mycket svårt, inte minst för människor på flykt. Samtidigt finns kommuner som har läget under kontroll och kan göra mer. Vi ser inte att alla förstärkningar har gjorts. Lagförslaget att sprida flyktingmottagandet jämnt mellan kommunerna har ännu inte genomförts. Vi anser att detta lagförslag (“Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33”) behöver förstärkas med en sanktionsmöjlighet med vite mot kommuner som inte följer lagen. Ett annat effektivt sätt kunde vara att ytterligare stärka det ekonomiska stöd till ideella organisationer som regeringen initierat. Vi vet också att man arbetar på att privatpersoner ska kunna bidra mer. Vi måste tänka utanför existerande system och hitta ett flexiblare mottagande än dagens regler medger. Sverige har plats för människor som behöver en fristad och vill bosätta sig här om staten tar ett större ansvar, samtidigt som en öppen gränspolitik och asylrätten värnas.

Med anledning av ovanstående föreslår vi följande:

att    partistyrelsen verkar för att mottagandekapaciteten ska öka genom mer statligt stöd till kommunerna och förenklade regler för boenden och placeringar,

att    partistyrelsen verkar för att kommuner som vägrar ta emot flyktingar ska kunna tilldömas vite, samt

att    partistyrelsen verkar för att stödet till det civila samhället i flyktingmottagandet stärks.

Joakim Löf, MP Stockholm,
Alrik Altvall, MP Nacka,
Sandra Ivanovic, MP Stockholm,
Åsa Eriksson, MP Bollnäs,
Lovisa Johansson, MP Gävle,
Maini Sorri Hongslo, MP Uppsala,
Terence Hongslo, MP Uppsala,
Ylva Linnea Wahlström, MP Stockholm,
Joann Ling, MP Söderhamn,
Jan Segerstedt, MP Orsa,
Marja Sandin-Wester, MP Stockholm,
Åsa Öckerman, MP Stockholm.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s